email: rota@hotelrota.pl        tel.: +48 83 313 13 31

Regulamin

Kierownictwo Hotelu Rota będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia wyjazdu.
3. Najmując pokój określa się czas pobytu w hotelu.
4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godzinach od 7.00 do 10.00.

§ 2.

1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji Hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
2. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić niezwłocznie. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
3. Hotel może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju, w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju a także w przypadku, o którym mowa w § 7.

§ 3.

1. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
– bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
– profesjonalną i uprzejmą obsługę;
– sprzątanie pokoju (wymiany bielizny pościelowej przy każdym wynajęciu pokoju i co 7 dni lub częściej na życzenie klienta) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę;
Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
– budzenie o wyznaczonej godzinie;
– dostarczanie posiłków do pokoi hotelowych.
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiące.

§ 4.

1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3.Parking Hotelowy jest wolny od opłat, monitorowany. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

§ 5.

1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie miejsca w pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.
3. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

§ 6.

1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w hotelu obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
2. W hotelu dozwolone jest palenie tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

§7.

1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

§ 8.

1. Rezerwacji miejsca hotelowego można dokonać osobiście, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywała płatności.
3. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu firmy musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo:
-pobierania zaliczki za planowany pobyt;
– dokonywania pre-autoryzacji karty kredytowej Gościa;
– pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w Hotelu lub przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku pobytów przekraczających 3 dni;
– odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu;
5. Wpłatę zaliczki należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wstępnego zarezerwowania miejsc hotelowych i nie później niż na 24 godziny od rozpoczęcia pobytu. W takim przypadku rezerwację uważa się za przyjętą w momencie wpłacenia na konto bankowe hotelu lub w jego recepcji zaliczki, w określonej każdorazowo przez hotel wysokości. Pobrana zaliczka zwracana jest w całości, jeżeli nie dojdzie do realizacji rezerwacji z winy hotelu.
6. W przypadku anulowania rezerwacji do 1 dnia przed datą przyjazdu, hotel nie obciąży Gościa za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w hotelu, hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą noc.
7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

Życzymy miłego pobytu.